Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
     
TG GT 7h6h5h4h3h2h1h MAXMIN
1Cống Nhâm LangHs-:-
-:-
2Cầu NguyễnH-:-
3Cống Trà Linh-:-
Hb-:-