Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
      20/05
TG GT 11h10h9h8h7h6h5h4h3h2h1h0h23h
1Cống Nhâm LangHs--
--
2Cầu NguyễnH05:4465
3Cống Trà Linh--
Hb00:0441470