Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
     
TG GT 12h11h10h9h8h7h6h5h4h3h2h1h0h
1Cống Nhâm LangHs10:45111
15:3976
2Cầu NguyễnH--
3Cống Trà Linh--
Hb--