Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
     
TG GT 14h13h12h11h10h9h8h7h6h5h4h3h2h
1Cống Nhâm LangHs--
--
2Cầu NguyễnH23:56133
3Cống Trà Linh--
Hb00:0441470