Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
     
TG GT 17h16h15h14h13h12h11h10h9h8h7h6h5h
1Cống Nhâm LangHs--
--
2Cầu NguyễnH23:5693
3Cống Trà Linh--
Hb00:0441470